Logowanie
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 1

Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl
I. Postanowienia wstępne. 

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl, w szczególności Usług udostępnionych w Serwisie DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl.
2. Serwis DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl jest udostępniany UĹźytkownikom przez Grupę Medialną Mariusz GoĹşdzicki z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 224, 01-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP:  PL7411547755, .
3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od UĹźytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Grupie Medialnej  lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. Poprzez fakt korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do DOBRY PRAWNIK wypełnionego Formularza przeznaczonego do korzystania z Usług lub/i akceptacji Regulaminu, UĹźytkownik oświadcza, Ĺźe:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
c) wyraĹźa zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usług, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie przez UĹźytkownika z Usług udostępnionych w Serwisie, w szczególności przesłanie do Serwisu DOBRY PRAWNIK wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie (poprzez akceptacje) Linku aktywacyjnego otrzymanego od  Serwisu DOBRY PRAWNIK (jeĹźeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług), oznacza zawarcie przez UĹźytkownika z Serwisem Dobry Prawnik umowy o świadczenie Usług na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.


II. Słownik pojęć uĹźytych w Regulaminie. 

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl, określający w szczególności prawa i obowiązki UĹźytkownika, prawa i obowiązki Serwisu DOBRY PRAWNIK oraz zasady i warunki korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl.
2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Usług.
3. DOBRY PRAWNIK - DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl jest udostępniany UĹźytkownikom przez Grupę Medialną Mariusz GoĹşdzicki z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 224, 01-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP:  PL7411547755, .
4. Portal Dobry Prawnik - oznacza portal internetowy udostępniany przez Grupę Medialną w domenach internetowych, do których prawa przysługują DOBRY PRAWNIK, w szczególności w domenie internetowej twojemiastopasji.pl, dostępny równieĹź za pomocą aplikacji udostępnianych przez DOBRY PRAWNIK do zainstalowania na urządzeniach mobilnych (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeĹźeniem róĹźnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
5. Serwis lub Serwis DobryPrawnik.TwojeMiastoPasji.Pl - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez Grupę Medialną  pod adresem internetowym http://dobryprawnik.twojemiastopasji.pl
6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie, które umoĹźliwiają UĹźytkownikowi zawarcie z umowy o świadczenie Usług oraz korzystanie z Usług, a takĹźe udostępnienie danych (w tym danych osobowych) UĹźytkownika, o ile jest to konieczne dla skorzystania z Usług.

7. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez UĹźytkowników w Serwisie w ramach Usług, w szczególności treści wpisywane przez UĹźytkowników do Formularzy dodania adresu internetowego lub/i modyfikacji Strony internetowej UĹźytkownika w Serwisie (w tym adresy internetowe, opisy i informacje dotyczące Stron internetowych UĹźytkowników).
8. Usługi - oznaczają określone w Regulaminie, świadczone przez DOBRY PRAWNIK dla Użytkownika, usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości:
a) bezpłatnego wyszukiwania interesujących UĹźytkownika adresów internetowych Stron internetowych UĹźytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych;
b) odpłatnego zamieszczenia i rozpowszechniania adresu internetowego Strony internetowej Użytkownika w Serwisie wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Strony internetowej Użytkownika oraz odpłatnego dokonywania zmian w adresie internetowym, opisie i innych informacjach dotyczących Strony internetowej Użytkownika.
9. Strona internetowa Użytkownika - oznacza stronę internetową lub/i serwis internetowy Użytkownika.
10. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.

III. Zasady korzystania z Usług. 

1. Usługa umoĹźliwia UĹźytkownikowi wyszukiwanie interesujących UĹźytkownika adresów internetowych Stron internetowych innych UĹźytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych, a takĹźe zamieszczenie i rozpowszechnianie adresu internetowego Strony internetowej UĹźytkownika w Serwisie wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Strony internetowej UĹźytkownika oraz dokonywanie zmian w adresie, opisie i innych informacjach dotyczących Strony internetowej UĹźytkownika.
2. UĹźytkownik korzysta z Usług za pomocą udostępnionych w Serwisie Narzędzi internetowych, Linków i Formularzy oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Serwisu. UĹźytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usług, chyba Ĺźe pole to jest wyraĹşnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
3. Adresy internetowe Stron internetowych UĹźytkowników wraz z opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane przez inne osoby korzystające z Serwisu.
4. Treści zamieszczane przez UĹźytkownika w Serwisie powinny być zgodne z przeznaczeniem Usług, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w Serwisie. Opis i informacje dotyczące Strony internetowej UĹźytkownika powinny dotyczyć tej Strony internetowej, do której zostały zamieszczone, być zgodne z prawdą oraz nie mogą wprowadzać w błąd co do podmiotu, który prowadzi i rozpowszechnia tę Stronę internetową.
5. Treści UĹźytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest moĹźliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia Treści w Serwisie.
6. Grupa Medialna  informuje, Ĺźe w Serwisie mogą być prowadzone rankingi adresów internetowych Stron internetowych UĹźytkowników według kryteriów określonych przez DOBRY PRAWNIK, na co UĹźytkownik wyraĹźa zgodę poprzez akceptację Regulaminu.
7. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.9.a) Regulaminu jest bezpłatne.
8. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.9.b) Regulaminu jest odpłatne, a wysokość opłat za świadczenie tych Usług określa cennik usług .
9. Treści Użytkownika są upubliczniane w Serwisie natychmiast lub maksymalnie w ciągu 72 godzin od chwili ich zamieszczenia w Serwisie, jeśli spowodowane jest to sprawami technicznymi serwisu.
10. Grupa Medialna  nie ponosi odpowiedzialności za Treści UĹźytkowników zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie. UĹźytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Serwis DOBRY PRAWNIK, w ramach Usług, moĹźliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
11. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
14. Korzystanie przez UĹźytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Serwisie będą czytane przez inne osoby;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Treści Użytkownika przez inne osoby.


IV. Warunki korzystania z Usług. 

1. Skorzystanie z możliwości zamieszczenia pojedynczego adresu Strony internetowej Użytkownika w Serwisie, w ramach Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu, wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umoĹźliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez Serwis DOBRY PRAWNIK jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej UĹźytkownika, adresu Strony internetowej UĹźytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej;
b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do Serwisu DOBRY PRAWNIK poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
d) aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Serwis DOBRY PRAWNIK do Użytkownika na udostępniony Serwisowi DOBRY PRAWNIK przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług
2. Skorzystanie z możliwości dokonania zmiany w adresie, opisie lub informacjach dotyczących pojedynczej adresu Strony internetowej Użytkownika w Serwisie Regulaminu, wymaga dokonania łącznie przez Użytkownika następujących czynności:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umoĹźliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez DOBRY PRAWNIK jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej UĹźytkownika, adresu Strony internetowej UĹźytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej;
b) aktywowania ("kliknięcia") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Serwis Dobry Prawnik  do UĹźytkownika na udostępniony serwisowi  przez UĹźytkownika adres poczty elektronicznej;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do Serwisu DOBRY PRAWNIK poprzez aktywowanie ("kliknięcie") odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;

3. Dane osobowe UĹźytkowników przetwarzane są przez serwis  DOBRY PRAWNIK dla celów związanych z korzystaniem z Usług.
4. Administratorem danych osobowych UĹźytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Grupa Medialna  Mariusz GoĹşdzicki z siedzibą w Warszawie 01-460, przy ul. Górczewskiej 224/62.
5. Grupa Medialna  informuje, Ĺźe udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje moĹźliwość korzystania z Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu oraz Ĺźe UĹźytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez serwis DOBRY PRAWNIK danych osobowych UĹźytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez UĹźytkownika z Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu i wypowiedzeniem przez UĹźytkownika umowy o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie UĹźytkownika, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą;
b) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
8. Korzystanie z Usług, a w szczególności przesłanie do DOBRY PRAWNIK Formularza dotyczącego akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b) upoważnieniem właścicieli Serwisu DOBRY PRAWNIK do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usług;
c) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Serwis DOBRY PRAWNIK do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi.
10. Serwis DOBRY PRAWNIK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez UĹźytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. UĹźytkownik jest zobowiązany do umoĹźliwienia Serwisowi DOBRY PRAWNIK przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Serwisu DOBRY PRAWNIK.


V. Prawa i obowiązki UĹźytkownika. 

1. Grupa Medialna Mariusz GoĹşdzicki  dołoĹźy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu i Usług było moĹźliwe dla uĹźytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. JednakĹźe serwis nie gwarantuje i nie odpowiada za to, Ĺźe kaĹźda kombinacja tych czynników umoĹźliwia korzystanie z Serwisu i Usług. Ponadto Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera UĹźytkownika. Minimalne wymagania techniczne umoĹźliwiające UĹźytkownikowi korzystanie z Serwisu i Usług, z zastrzeĹźeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyĹźsze albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyĹźszych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyĹźsze.
2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Serwis DOBRY PRAWNIK do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się UĹźytkownik, DOBRY PRAWNIK podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony  Portalu .
3. Bez uprzedniej zgody Serwisu DOBRY PRAWNIK, UĹźytkownik nie moĹźe przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
4. UĹźytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. UĹźytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie właściciel Serwisu Dobry Prawnik Grupa Medialna Mariusz Gozdzicki z tytułu rozpowszechniania w Serwisie Treści niespełniających warunków określonych w Regulaminie.
5. UĹźytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych przez niego Treści w Serwisie w zakresie umoĹźliwiającym ich rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złoĹźeniem oświadczenia, Ĺźe posiadane przez UĹźytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie tych Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
6. UĹźytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złoĹźeniem oświadczenia, Ĺźe Treści UĹźytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. UĹźytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie właściciel Serwisu DOBRY PRAWNIK z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez UĹźytkownika w Serwisie.
7. UĹźytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeĹźeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
8. Serwis należący do Grupy Medialnej Mariusza GoĹşdzickiego DOBRY PRAWNIK nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane i rozpowszechniane przez UĹźytkowników w Serwisie. UĹźytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Serwis DOBRY PRAWNIK, w ramach Usług, moĹźliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, Ĺźe Serwis DOBRY PRAWNIK nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Treści UĹźytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to UĹźytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
9. Z zastrzeĹźeniem innych postanowień Regulaminu, Treści zamieszczane przez UĹźytkowników w Serwisie (w tym adresy internetowe, opisy i informacje o Stronach internetowych UĹźytkowników), a takĹźe treści Stron internetowych UĹźytkownika, których adresy internetowe są zamieszczone i rozpowszechniane w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
b) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw Serwisu DOBRY PRAWNIK i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;
c) nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;
d) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;
e) nie mogą zawierać gróĹşb skierowanych pod adresem osób trzecich;
f) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
g) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby;
h) nie mogą zawierać wirusów komputerowych;
i) nie mogą być sporządzone w języku obcym (innym niż polski) bez jednoczesnej polskiej wersji językowej;
j) nie mogą zawierać treści identycznych lub wyraźnie podobnych do Treści już zamieszczonych w Serwisie lub stanowiących modyfikację Treści już zamieszczonych w Serwisie;
k) nie mogą prowadzić do stron internetowych, do których prowadzą juĹź Treści zamieszczone w Serwisie;
l) nie mogą prowadzić do stron internetowych będących w fazie budowy, nie zawierających prawie Ĺźadnych lub zrozumiałych treści lub/i zawierających treści będące wyłącznie przekierowaniem do innych stron internetowych, a takĹźe których otwarcie nie jest moĹźliwe z uwagi na błędy lub/ usterki techniczne;
m) tytuł Strony internetowej UĹźytkownika nie moĹźe zawierać powtórzeń tych samych znaków, symboli, liter lub/i liczb, w szczególności nie moĹźe stanowić łańcuszków składających się ze zbitków liter, liczb, symboli lub/i znaków, niestanowiących zrozumiałej treści;
n) w tytule i opisie Strony internetowej Użytkownika wielkie litery mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego;
o) tytuł i opis Strony internetowej UĹźytkownika nie moĹźe zawierać wyrazów i określeń mających charakter słów kluczowych dla Strony internetowej UĹźytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie właściciel Serwisu DOBRY PRAWNIK z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
10. Z zastrzeĹźeniem innych postanowień Regulaminu, UĹźytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i Usług, do korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych UĹźytkowników oraz do niepodejmowania Ĺźadnych działań na szkodę Serwisu DOBRY PRAWNIK, UĹźytkowników oraz innych osób.
11. UĹźytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez UĹźytkownika treści o charakterze bezprawnym, a takĹźe korzystanie przez UĹźytkownika z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usług.
12. Grupa Medialna Mariusz GoĹşdzicki jako właściciel Serwisu DOBRY PRAWNIK jest uprawniona do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Treści UĹźytkowników według określonych kryteriów, kategorii lub grup.
13. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.a) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy Serwisem DOBRY PRAWNIK i UĹźytkownikiem w języku polskim i na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącego połączenia z Serwisem (jego bieżącej sesji w Serwisie).
14. Umowa o świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu zostaje zawarta pomiędzy Serwisem DOBRY PRAWNIK i Użytkownikiem w języku polskim i na czas nieoznaczony.
15. UĹźytkownik moĹźe w kaĹźdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeĹźeniem dalszych postanowień niniejszego punktu Regulaminu. W związku z tym, Ĺźe wysokość opłaty za świadczenie Usług określonych w punkcie II.9.b) Regulaminu nie jest uzaleĹźniona od czasu rozpowszechniania Treści UĹźytkownika w Serwisie (UĹźytkownik dokonuje zapłaty jednorazowej opłaty za korzystanie z Usług bez względu na długość czasu rozpowszechniania Treści w Serwisie), w przypadku wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu, Serwis DOBRY PRAWNIK nie jest zobowiązana do zwrotu UĹźytkownikowi opłaty ani w całości ani w części za Usługi objęte umową, która została przez niego wypowiedziana.


VI. Zakres odpowiedzialności i prawa właściciela Serwisu DOBRY PRAWNIK. 

1.Grupa Medialna jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usług, jeĹźeli jest to spowodowane: a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym serwis DOBRY PRAWNIK dołoĹźy starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski
b) przyczynami niezaleĹźnymi od serwisu  DOBRY PRAWNIK (w szczególności siła wyĹźsza, działania lub zaniechania osób trzecich).
2.Serwis  DOBRY PRAWNIK nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezaleĹźnymi od serwisu  DOBRY PRAWNIK.
3. Właściciel Serwisu DOBRY PRAWNIK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleĹźyte wykonywanie Usług, jeĹźeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Serwis DOBRY PRAWNIK jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak równieĹź osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Serwis DOBRY PRAWNIK ponosi takĹźe odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleĹźyte wykonywanie Usług, jeĹźeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności Serwisu DOBRY PRAWNIK określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują takĹźe odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez UĹźytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści UĹźytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a takĹźe za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami UĹźytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług, za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
6. Grupa Medialna  zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących UĹźytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeĹźeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Grupa Medialna  zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym UĹźytkowników.
8. Grupa Medialna  zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu przeznaczonych do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym UĹźytkowników.
9. Grupa Medialna  zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym UĹźytkowników.
10. Grupa Medialna  zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usług, bez uprzedniego informowania o tym UĹźytkowników. W przypadku zmiany funkcjonalności udostępnianej w ramach Usług, Grupa Medialna  moĹźe zachować tą funkcjonalność w dotychczasowym kształcie (przez czas oznaczony lub nieoznaczony) dla UĹźytkowników, którzy korzystali z tej funkcjonalności w chwili dokonania zmiany.
11. Grupa Medialna  ma prawo do opatrzenia stron internetowych Serwisu elementami charakterystycznymi dla serwisów internetowych udostępnianych przez Grupę Medialna  , obejmującymi w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnię przeznaczoną do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń Grupa Medialna  i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, Ĺźe zamieszczone zostały przez serwis DOBRY PRAWNIK. Serwis DOBRY PRAWNIK ma prawo do rozpowszechniania reklam i ogłoszeń wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu w taki sposób, Ĺźe w chwili ich publikacji będą one częściowo zasłaniać Treści UĹźytkownika. Korzystanie z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyraĹźeniem zgody na dokonywanie przez serwis DOBRY PRAWNIK czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
12. Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do serwisu DOBRY PRAWNIK, z zastrzeĹźeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców Serwis DOBRY PRAWNIK, które przysługują reklamodawcom DOBRY PRAWNIK. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do DOBRY PRAWNIK.
13. DOBRY PRAWNIK zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usług w kaĹźdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z waĹźnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. DOBRY PRAWNIK poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usług poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia DOBRY PRAWNIK na stronach internetowych Serwisu.
14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy DOBRY PRAWNIK i UĹźytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług jest miejsce, w którym Serwis należący do Grupy Medialnej DOBRY PRAWNIK ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym DOBRY PRAWNIK ma siedzibę.
15. Wyłącznym Ĺşródłem zobowiązań DOBRY PRAWNIK jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Z zastrzeĹźeniem innych postanowień Regulaminu, DOBRY PRAWNIK moĹźe wypowiedzieć UĹźytkownikowi umowę o świadczenie Usług z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z waĹźnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn UĹźytkownikowi.
17. DOBRY PRAWNIK moĹźe odmówić świadczenia Usług, w całości lub w części, jeĹźeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez UĹźytkownika lub Treści UĹźytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeĹźeniem postanowień punktu VI.18 Regulaminu.
18. W przypadku niespełniania przez Treści UĹźytkownika lub Strony internetowe UĹźytkownika warunków określonych w Regulaminie, które moĹźe skutkować odmową świadczenia Usług UĹźytkownikowi, DOBRY PRAWNIK wzywa UĹźytkownika do zmiany (w tym modyfikacji) Treści UĹźytkownika w taki sposób, aby spełniały one warunki określone w Regulaminie. W przypadku dokonania przez UĹźytkownika zmiany Treści UĹźytkownika w taki sposób, aby spełniały one warunki określone w Regulaminie, DOBRY PRAWNIK rozpoczyna świadczenie Usług UĹźytkownikowi na warunkach określonych w Regulaminie.
19. Z zastrzeĹźeniem postanowień punktu VI.20 i VI.21 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez UĹźytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, DOBRY PRAWNIK jest uprawniona do:
a) zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Treści Użytkownika;
b) usunięcia Treści UĹźytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera DOBRY PRAWNIK) i zaprzestania świadczenia Usług UĹźytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem UĹźytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia).
DOBRY PRAWNIK zablokuje (uniemoĹźliwi) dostęp do Treści UĹźytkownika po uprzednim wysłaniu do UĹźytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Treści UĹźytkownika. Jednocześnie w zawiadomieniu, DOBRY PRAWNIK wezwie UĹźytkownika do zaprzestania naruszania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie naruszenia przez UĹźytkownika tych przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niĹź 5 (pięć) dni. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez UĹźytkownika, braku wiarygodnych wyjaśnień UĹźytkownika w wyznaczonym terminie liczonym od dnia wysłania zawiadomienia do UĹźytkownika lub/i oczywistego naruszenia przez UĹźytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, DOBRY PRAWNIK moĹźe zaprzestać świadczenia Usług UĹźytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym, o czym UĹźytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.
20. DOBRY PRAWNIK jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług UĹźytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem UĹźytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym UĹźytkownika, w następujących przypadkach:
a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez DOBRY PRAWNIK danych osobowych UĹźytkownika dla celów korzystania z Usług;
b) udostępnienia DOBRY PRAWNIK danych osobowych niezgodnych z prawdą;
c) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.
DOBRY PRAWNIK jest ponadto uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług UĹźytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem UĹźytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia), bez uprzedniego zawiadomienia o tym UĹźytkownika, w przypadku otrzymania przez DOBRY PRAWNIK urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze rozpowszechnianej przez UĹźytkownika Treści.
21. DOBRY PRAWNIK jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez DOBRY PRAWNIK umowy o świadczenie Usług (z chwilą upływu okresu wypowiedzenia) oraz w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług (z chwilą wypowiedzenia).
22. W przypadku upływu czasu trwania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług UĹźytkownikowi, DOBRY PRAWNIK usunie Treści UĹźytkownika z zasobów pamięci serwera DOBRY PRAWNIK. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeĹźeniem, Ĺźe w takim przypadku DOBRY PRAWNIK jednocześnie blokuje (uniemoĹźliwia) dostęp do Treści UĹźytkownika.


VII. Korespondencja. 

1. DOBRY PRAWNIK kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
2. UĹźytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu i Usług na adres poczty elektronicznej kontakt@grupamedialna.com.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej, chyba Ĺźe DOBRY PRAWNIK wskaĹźe UĹźytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
3. DOBRY PRAWNIK nie ponosi odpowiedzialności za niemoĹźność wysłania korespondencji do UĹźytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądĹş na skutek utraty przez niego moĹźliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia DOBRY PRAWNIK nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję DOBRY PRAWNIK uwaĹźa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do UĹźytkownika.


VIII. Reklamacje. 

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej kontakt@grupamedialna.com.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
2. DOBRY PRAWNIK rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten moĹźe zostać przedłuĹźony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuĹźszego czasu. DOBRY PRAWNIK poinformuje UĹźytkownika o przedłuĹźeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłuĹźeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłuĹźenia. Informacja o przedłuĹźeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona UĹźytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złoĹźona reklamacja zawiera braki uniemoĹźliwiające jej rozpatrzenie, DOBRY PRAWNIK o ile uzna, Ĺźe jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niĹź 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, Ĺźe nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odpowiedź na reklamację DOBRY PRAWNIK kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.


IX. Zmiany Regulaminu.


1. Regulamin jest udostępniany UĹźytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umoĹźliwiający UĹźytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w kaĹźdej chwili.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
3. DOBRY PRAWNIK zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w kaĹźdym czasie, w szczególności z waĹźnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w Ĺźycie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeĹźeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. DOBRY PRAWNIK zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych UĹźytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych UĹźytkowników (którzy korzystają z Usług w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez DOBRY PRAWNIK czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu UĹźytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. DOBRY PRAWNIK moĹźe takĹźe dodatkowo informować dotychczasowych UĹźytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
6. Dalsze korzystanie przez UĹźytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez UĹźytkownika, Ĺźe zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złoĹźeniem przez UĹźytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.